Koronaviruset, bruker- og pårørendeorganisasjoner, selvhjelpsgrupper, frivillighet og salutogenese.

05.04.2020
Hversågod - scenen er din!
Hversågod - scenen er din!

Mange opplever situasjonen vi befinner oss i som krevende. Noen har mistet helsefremmende aktiviteter. Tilhørighet som forebygger isolasjon og ensomhet. Løsningsorienterte nettverk. Fått endret behandlingstilbud. Tilgang til måltider. Helsetjenester. Noen tilsidesetter egne behov i solidaritet for utfordringene mediene melder om i helsetjenestene. Andre trenger nok hjelpen mer...

Noen er internasjonale. Andre nasjonale. Andre er regionale. Noen er lokale.
Noen står på barrikadene, er høylytte og kjemper for sine fanesaker.
Noen har klare standpunkter, bruker etablerte samhandlingsflater inn mot tjenesteapparatet for å nå frem med budskapet. Andre deltar ikke i debatter, er nesten usynlige og anonyme.

Sammen er det mange, engasjerte, dedikerte og kreative som legger ned en formidabel innsats for spesielt sårbare grupper. Ikke bare nå i koronatidene, men hver dag -hele året. For noen blir innsatsen et formelt arbeidsforhold, men de aller fleste legger ned et ufattelig antall timer på ren og skjær idealisme. Av takknemlighet. Med et ønske om å gi videre det de selv har fått. Fordi det er eneste måten å beholde det på.

Mange har organisert seg eller opparbeidet seg en tilhørighet i en organisasjon eller forening. De har blitt «vi». Med få, ingen eller svært begrensede midler organiseres et enormt antall timer med tilbud som et supplement til de offentlige tjenestene. I disse tilbudene viskes noen av de tradisjonelle avmaktsforholdene ut og det oppstår nye, positive relasjoner mellom deltakerne; ikke betingede samarbeid som mellom tjenesteyter og tjenestemottaker.

De ulike aktørene har egne etiske retningslinjer og deltakerne gjensidige, moralske forpliktelser. De er ikke bundet av samme rammeverk som andre tjenester. Det er ikke behov for å prioritere. Aktørene er i grunn summen av deltakerne/medlemmene og har dermed allerede avgrenset sitt prioriteringsområde. I disse koronatider, hvor deres ordinære tilbud har de samme restriksjonene som i samfunnet for øvrig, kan ressursene omorganiseres, tjenestetilbudet kan tilpasses; men målgruppen er den samme.

Nye tilbud vokser frem. Et hundretalls timer med selvhjelpsgrupper og konsultasjoner gjennom nettbaserte videoløsninger, tusenvis av sms`er og minutter på telefon, turtilbud som tar hensyn til Folkehelseinstituttets anbefalinger, tilbud om handling for de som ikke kan-, vil- eller tør å gå ut. Det opprettes dialog med nasjonale myndigheter og lokale tjenester. De foreslås løsninger på utfordringer brukerne står i, og det tilbys samarbeid om ivaretakelse av sårbare grupper. I tillegg kommer andre ideelle aktørers frivillige arbeid.

Hva har det med salutogenese å gjøre?
Dette er organisasjoner og foreninger av- og for nåværende og tidligere tjenestemottakere. Det er engasjerte borgere som opplever at innsatsen de legger ned skaper- og gir mening. For seg selv og andre. Det er mennesker som sliter, eller tidligere har slitt med psykiske helseplager, rusavhengighet og medfølgende ensomhet og isolasjon. Noen har befunnet seg i skyggesiden av samfunnet, blitt vist liten grad av empati, følt seg misforstått og feiltolket. Andre har levd dobbeltliv hvor hemmeligheter har gjort at en opplever seg som annerledes. Flere har levd liv hvor egen hverdag, relasjoner og handlinger har vært preget av sykdom.


Det er vanskelig å forstå annerledes enn at engasjementet, handlingene og motivene for innsatsen som nå legges ned er annet enn helsefremmende. Situasjonen, som kunne bidratt til uhelse, blir istedenfor en anledning til å bidra til egen og andres helse. Og for noen vil kanskje møte med disse borgerne, på et tidspunkt, bli avgjørende for egen tilfriskningsprosess? Et kraftigere signal på at «det går ann» skal det godt gjøres å sende. 

Dette er de virkelige håpsbærerne! TAKK!

- Opplever du ensomhet, veiledning i forhold til hjelpetilbud, trenger du noen å snakke med, praktisk hjelp eller noe å engasjere deg i? Ta kontakt med en av organisasjonene eller foreningene. Husk at de offentlige tilbudene ikke er stengt selv om de er midlertidig endret.  De er der, de venter på deg og de trenger deg.

- Ikke tenk på det - bare gjør det!