Mottak-, Motivasjon og Oppfølgingssenter RUS

16.04.2020

Informasjon om endringer i vårt tilbud med bakgrunn i pandemitiltak.           

MMO-senter RUS har nå åpnet opp igjen for aktivitet i mindre grupper i flere av våre tiltak.

Det er fortsatt ikke timeavtaler i våre lokaler i Holtbygget. Der det er avgjørende med fysiske møter, innkomstsamtaler og/eller ansvarsgruppemøter er vi nå rigget for dette.

Ansatte har hyppig kontakt med alle sine brukere der samtaler fortsatt hovedsakelig foregår på telefon.

MMO-senter RUS har åpent for urinprøvetakinger etter vurdering fra barnevern, UNG pluss og som gjelder krav for førerkort. Møtevirksomhet i all hovedsak gjennom Teams eller Skype inn til videre.

Vi har kritiske tjenester som tilsier at vi må være fysisk tilstede.

Vi jobber derfor med opplæring av andre ansatte for å kunne håndtere disse tjenestene ved et evt. smitteutbrudd blant de faste på LAR-utdelingen og Feltpleien.

I tillegg til dette er MMO-senter RUS er en del av beredskapen til Skien Diakonale Senter og må kunne stille med personell på kort varsel. Vi vil så langt det er mulig sørge for at brukere for kontinuitet i oppfølging, selv om primærkontakten ikke alltid er tilgjengelig. 

Feltpleien

Prioriter gruppe med høynet beredskap. Helsetjenester inne i lokalene våre kun der det vurderes som nødvendige behandlingstrengende tilstander, støtte- og oppfølgingssamtaler gis hovedsakelig på telefon eller oppsøkende. Ellers er det utdeling av rent brukerutstyr, samt ernæringsdrikker og mat etter behov. Det gis kontinuerlig råd og veiledning om smitteforebyggende tiltak.

Oppsøkende team treffer brukere der de oppholder seg for råd og veiledning om rusrelaterte utfordringer, boligsosiale utfordringer, samt om Korona, smittevernstiltak og helse.

Disse leverer ut matposer til sårbare brukere både ved Feltpleiens lokaler, samt kjøres rundt, dette i samarbeid med Skien Diakonale Senter.

Det er tett dialog om denne mest sårbare gruppen med Skien Diakonale Senter og Seksjon for Rus og Psykiatri ved STHF.

LAR-utdelingen

Denne går som ordinært med enkelte unntak.

Kun en inn i lokalet av gangen og utlevering skjer gjennom luke fra ekspedisjonen fra Feltpleiens venterom.

Der apotek har stengt ned utlevering av medikasjon til LAR brukere, er disse midlertidig overført til oss. Råd og veiledning om smittevern gis brukerne. 

Det foretas nå inntak av nye brukere og inntakssamtale tas på telefon der bruker er kjent fra tidligere, ellers i eget lokalet, evt. ute i det fri.

Alle søknader blir faglig vurdert i forhold til presserende behov og behov for evt. akutt avgiftning, §10.2 Tvang og § 10.3 Tvang gravide.

Oppfølging hovedsakelig per telefon, unntak gjøres etter individuell vurdering der fysiske møter ansees som viktige for stabilisering/rehabilitering.

Ansvarsgruppemøter avholdes i eget lokale for over Skype, der brukere og ruskonsulent samles, nasjonale retningslinjer for avstand følges.

Det foretas nå inntak av nye brukere med presserende behov etter individuell vurdering.

Inntakssamtale tas på telefon der bruker er kjent fra tidligere, ellers i eget lokalet, evt. ute i det fri. Oppfølging hovedsakelig per telefon der dette anses som tilstrekkelig, for andre legges det til rette for fysiske møter der dette ansees som viktige for opprettholdelse av stabilitet og for å hindre tilbakefall.

Det gis oppfølging for enkelte også på ettermiddag/kveld og enkelte helger.

Starter treninger igjen fra mandag 20.april.
Breddefortballen i Telemark sine anbefalinger følges for antall deltakere og type trening. Det vil i hovedsak åpnes for kondisjon og teknisk trening med ball. 

Prosjektet som knytter seg til aktivitetsgruppene er også åpnet for mindre grupper i Skien Fritidspark for medlemmer av Gatelaget. 

Det tilbys nå gruppeaktiviteter i styrke, kondisjon og gåturer med inntil 5 personer. Gruppene foregår ute i det fri ved Skien Fritidspark. Ellers videreføres yogagrupper online i egne facebook grupper.

Yoga vil også foregå ute etter hvert som været tillater det.

Ellers individuelle motivasjonssamtaler og oppfølging på telefon og i møte med - der behovet viser seg prekært for å opprettholde helsetilstanden

OPP & Jobb

Opp-delen har åpnet opp for gruppeaktiviteter inntil 5 personer fordelt på 2 grupper per dag uken før påske. Der det er behov for mer individuelle samtaler eller annen behandlingsmessig bistand for opprettholdelse av rusfrihet samarbeides det tett med ruskonsulent. 

Oppfølging i Jobb-delen er økt i forhold til tilbud om aktivitet, da brukere i arbeidspraksis gjennom NAV, er innstilt.

Miljøpatruljen

Åpnet opp for mindre grupper fordelt på to puljer per dag, to uker før påske.

Brukere er satt opp til faste tider og forholder seg greit til dette. Det blir gitt opplæring og veiledning i smittevern. Alle får tilbud om ferdigsmurt matpakke/lunsj.

Evt. nye brukere må kontakte arbeidsleder for avtale om arbeid.

Rusfritt Hus og
Strømdalskåsa ettervernsbolig 

All gruppeaktivitet, kveld og helgeaktiviteter utenfor de som er i husstanden er innstilt. 

Mestringsgrupper

Etterverngruppene Askepotter og Askeladder har startet med redusert aktivitet med inntil 5 personer, ellers blir brukerne fulgt opp med telefonkontakt.

UNGpluss

MMO-senter RUS har økt sin deltakelse inn i dette prosjektet. Gruppen blir prioritert oppretthold med bakgrunn i brukere med påtaleunnlatelse som følges opp, men med noe redusert fysisk oppmøte. 

UNG-prosjektet

Ungprosjektet er fortsatt stengt ned inntil videre for grupper, men vurderes fortløpende. Dette er en gruppe som er vurdert til å ha betydelig ukritisk sosial omgang med hverandre og vil utgjøre en spesielt stor risiko for smittespredning. 

Brukere av tiltaket har kontakt med ansatte på telefon for samtaler og veiledning. Fysiske møter etter individuelle vurderinger.